ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Azınlık Örgütlerinin Ev Sahibi Ülkelerin Dış Politikalarına Olan Etkilerinin Araştırılması

30.12.2022

Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Kadir TEMİZ, azınlık örgütlerinin ev sahibi ülkelerin dış politikalarına olan etkilerini incelediği “The Impact of Diaspora Organizations on Foreign Policies of Host Countries: The Case of Uyghur Diaspora Organizations in the United States and Turkey” isimli bir araştırma projesi gerçekleştirdi.

TEMİZ, araştırma projesinde ortaya çıkan büyük bir gücün (Çin) ağır baskısı altında acı çeken belirli bir etnik ve dini topluluğun (Uygurların) Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Türkiye’de kurdukları örgütlerin faaliyetlerini sorgulayarak çağdaş deneyimlerini araştırdı. Araştırma kapsamında ev sahibi ülkelerin dış politika kararları ile diaspora kuruluşlarının faaliyetleri arasındaki nedensel ilişkileri çözümledi. TEMİZ, ev sahibi ülkelerin Çin’e yönelik dış politika kararlarını etkileyen tartışmalı dış politika konusunu araştırmak için örneklem olarak 2017 yılında Çin hükümeti tarafından kurulan toplama kamplarını seçti.

TEMİZ, araştırmasında anavatanlarından göç eden ve gittikleri ülkede etnik ve dini olarak azınlık konumuna düşen toplulukların, 19. yüzyıldan itibaren modern ulus devletlerin oluşumunda etkili olduğunu; 20. yüzyıldaki iki dünya savaşı sırasında ve sonrasında ise ulus devletlerin sadakat ve itaatlerini sorguladığı ana figürler haline geldiğini ortaya koydu. Dünyanın her yerinde modern ulus devletlerin oluşumunda büyük acılar çeken bu azınlıkların, kimi zaman ise; toplumdan dışlanma sorunuyla başbaşa kaldığına dikkat çekti. 1950’li yıllardan sonra dünyada post-koloniyel dönemle birlikte etnik ve dini toplulukların hem ev sahibi ülkede hem de anavatanda karşılaştıkları sorunlarla baş edebilmek için kendi diaspora örgütlerini kurma girişimlerini hızlandırdığını belirten araştırmacı, diaspora örgütlerinin kurulmasının ardındaki ana fikrin, ev sahibi ülkelerde varlıklarını güvence altına almak, barışçıl bir toplum içerisinde yaşayabilmek ve siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerle yerli ve uluslararası izleyici kitlesini etkilemek olduğunu belirledi.